భూమిలో నీరు కనుగొనుట


నిర్జల ప్రదేశం నందు చెట్ల ద్వారా జలము కనుగొనుట* తాటి చెట్టుకి కాని టెంకాయ చెట్టుకి గాని పుట్ట ఆవరించి ఉండిన దానికి పశ్చిమమున 6 మూరల దూరమున నాలుగు మాటల లోతున దక్షిణమున నుంచి వచ్చెడి జలధార ఉండును. 

* టెంకాయ చెట్టుకి దక్షిణమున పుట్ట ఉండిన దానికి ఏడు మూరల దూరమున 5 మట్టుల లోతున సమృధ్ధిగా జలం కలిగి ఉండును.

* ఒక నిలువు లోతున నానా వర్ణములు కలిగిన శల్యములు , నల్లని రంగు కలిగిన మ్రుత్తికయు, ఆయుధములతో చేధించ దగిన పాషాణం ( రాయి ), తెల్లని మన్ను, దాని క్రింద పడమట నుంచి ప్రవహించే  జలధారయు ఉండును. మరియు పుట్టలు ఉండిన యెడల వాటి సమీపమున జలము ఉండును.

* మారేడు చెట్టు, కానుగ చెట్టు, జీడి చెట్టు, మద్ది చెట్టు, చిత్తముధపు చెట్టు, వీటి యందు యే చేట్టుకైనా పుట్ట చుట్టుకొని యుండిన దానికి ఉత్తరమున మూడు మూరల దూరము నందు నాలుగున్నర నిలువు లోతున సమృద్ధిగల జలం ఉండును.

* నీరు లేని నిర్జల ప్రదేశం నందు గంభీరమైన శబ్దం పుట్టిన యెడల అచ్చట 35 పురుష ప్రమాణమున ఉత్తరమునకు ప్రవహించే జలనాడి ఉండును.

* పెద్ద మాను చెట్టు కొమ్మలు అన్ని సరిగా ఉండి వాటిలో ఒక కొమ్మ నేలకు వంగి గాని , తెలుపు వర్ణం కలిగి కాని యుండినట్లైతే అచ్చట మూడు మట్ల లోతున జలం ఉండును.

* యే వృక్షం అయినా వాటి వాటి స్వభావం మారి చిగుళ్ళు, పువ్వులు, కాయలు మొదలగు వాటి వర్ణములు భేదముగా ఉండిన యెడల దానికి తూర్పున మూడు మూరల దూరమున నాలుగు మట్టుల లోతున జలం ఉండును. దాని యందు తెల్లని మన్ను రాళ్ళు ఉండును.

* రెండు తలల ఖర్జూరం చెట్లు ఉండిన యెడల దానికి పడమర మూడు మూరల దూరం నందు మూడు మట్టుల లోతులో స్వఛ్ఛజలం ఉండును.

* తెల్ల మోదుగ చెట్టు ఉండిన దానికి దక్షిణమున మూడు మూరల దూరము నందు మూడు మట్టుల లోతున జలము ఉండును.

* యే ప్రదేశమున వేడి పొగలు ఉండునో అచ్చట రెండు నిలువుల లోతు అధిక ప్రవాహము గల జలధార ఉండును.

* యే ప్రదేశము నందు పైరులు నలుపక్కల కోమలముగా నుండి మధ్యయందు మాడిపోయి ఉండిన , తెలుపు వర్ణం కలిగి యుండినను మిక్కిలి కోమలముగా నుండినను అచ్చట అధిక ప్రమాణం గల జలధార నిలువు లోతు ఉండును.

* మరుభూమి అనగా నిర్జలమైన కొండల యందు ఉండు అరణ్యభూమి. ములు మొదుగ చెట్టు కు పడమర పుట్ట యుండిన దానికి దక్షిణమున మూడు మూరల దూరము నందు 12 నిలువుల లోతున పడమటి నుండి ప్రవహించే జలనాడి ఉండును.

* దురద గొండి చెట్టుకి ఉత్తరమున పుట్ట యుండిన దానికి మూడు మూరల దూరము నందు 10 మట్టుల లోతున దక్షిణమున నుండి ప్రవహించే జలనాడి ఉండును. మరియు నిలువు లోతున పచ్చని వర్ణం గల కప్ప ఉండును .

* మరియు మద్ది చెట్టుకి ఉత్తరమున పుట్ట యుండిన యెడల దానికి దక్షిణమున రెండు మూరల దూరమున 15 పురుషుల ప్రమాణమున దక్షిణము నుంచి ప్రవహించే ఉప్పు నీటి జలధార ఉండును.

బావి తవ్వునప్పుడు రాళ్లు పడినప్పుడు వాటిని భేధించుటకు ఉపాయం -

* బావి తవ్వునప్పుడు శిలలు కనిపించినప్పుడు వానిని పగలగోట్టుటకు మోదుగు కట్టెలను , దూబర కట్టెలను కాల్చి ఆ బూడిదను సున్నపు నీళ్ళలో కలిపి రాతిని తడిపి పగలగొట్టిన రాయి పగులును.

* పూర్వము చెప్పినట్టుగా మోదుగ , తుబుర కట్టెలను కాల్చిన బూడిదను , దర్భల బస్మము , మొక్కలపు చెట్టు చెక్కలను, కాల్చిన బూడిద నీళ్లలో కలిపి ఆ నీళ్లు చక్కగా కాచి కాల్చిన బండ మీద 7 పర్యాయములు పోసి తడపగా రాళ్లు పగులును.

* ఉత్తరేను, తిప్పతీగా, వేపచెక్క, ఆకు, తుభర కట్టెలు, నువవు కట్టెలు, వీని బూడిద ను ఆవు ముత్రములో కలిపి కాచి 6 దినములు రాళ్ళ మీద పోసి నానబెట్టిన యెడల శిలలు పగులును.

* అరటి పట్టలను కాల్చి ఆ బూడిదను మజ్జిగ యందు కలిపి చక్కగా కాచిన తరువాత అందులొ రాతిని పగలగొట్టడానికి ఉపయొగించే ఆయుధములు ఒక దినమంతయు అందులొ నానబెట్టి రాతిపై ప్రయోగించగా ఆ ఆయుధములు చెడకుండా ఉండును. అలాగే ఆ ఆయుధముల చేత రాళ్లు , ఇనుము మొదలగు వాటిని పగలగొట్టిన
ఆ ఆయుధములు మెరుపు , పదును పోకుండా ఉండును.


ఈ సందేశాన్ని మనకు అందించిన వారు శ్రీ శ్రీ వామన సిద్ధాంతి గారు. వారికి నమఃసుమాంజలులు.