ఆణిముత్యం
శ్వేత వినాయకర్
గురుదేవుల సుభాషితములు
పెళ్లిమంత్రాలకు అర్థం
శకుంతల
మోపిదేవి కుమారక్షేత్రం
లక్ష్మీదేవి క్షేత్రం..
నవగోప్యాలు
జీవిత సత్యాలు
మానవ విలువలు
జీవితం ఒక రణరంగం
self Appraisal
ఎంత మంచి ఆలోచన !
ఆదిశంకరుల మాతృ పంచకం