banner

యక్ష ప్రశ్నలు - 72 చిక్కు ప్రశ్నలు

యక్ష ప్రశ్నలు -  72 చిక్కు ప్రశ్నలు.. వాటికి ధర్మరాజు ఇచ్చిన జవాబులు
మహాభారతంలోని అరణ్యపర్వంలో యక్షప్రశ్నలకు ఒక ప్రత్యేక స్థానముంది. పాండవులు నీటి కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు. ఆ సమయంలో ముందు నకులుడికి ఒక సరస్సు కనిపిస్తుంది. దానిలో దాహం తీర్చుకొని- నీటిని తన అన్నలకు తీసుకువెళ్లాలనుకుంటాడు. 

అప్పుడు ఒక అశరీరవాణి - నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పిన తర్వాతే నీటిని తాగు. లేకపోతే విగతజీవివి అవుతావు’’ అని హెచ్చరిస్తుంది. 

దీనిని పట్టించుకోకుండా - నలుడు నీటిని తాగి విగతజీవి అయిపోతాడు. అతనిని వెతుక్కుంటూ వచ్చిన సహదేవుడు, అర్జునుడు, భీముడు కూడా నీటిని తాగి విగతజీవులవుతారు. చివరకు ధర్మరాజు తన తమ్ముళ్లను వెతుక్కుంటూ వెళ్తాడు. అశరీరవాణి మాటలు విని- ప్రశ్నలకు సమాధానం చెబుతాడు. 

ఆ ప్రశ్నలు, జవాబుల సమాహారమే యక్ష ప్రశ్నలు.. అవి క్లుప్తంగా...

1. సూర్యుణ్ణి ఉదయింప చేయువారు ఎవరు ?
బ్రహ్మం
2. సూర్యుని చుట్టూ తిరుగువారెవరు?
దేవతలు
3. సూర్యుని అస్తమింపచేయునది ఏది?
దర్మం
4. సూర్యుడు దేని ఆధారంగా
నిలచియున్నాడు?
సత్యం
5. మానవుడు దేని వలన శ్రోత్రియుడగును?
వేదం
6. దేని వలన మహత్తును పొందును?
తపస్సు
7. మానవునికి సహాయపడునది ఏది?
ధైర్యం
8. మానవుడు దేని వలన బుద్ధిమంతుడగును?
పెద్దలను సేవించుటవలన
9. మానవుడు మానవత్వముని ఎట్లు పొందును?
అధ్యయనము వలన
10. మానవునికి సాధుత్వాలు ఎట్లు సంభవిస్తాయి?
తపస్సు వలన సాధుభావం, శిష్టాచార భ్రష్టతవం వల్ల
11. మానవుడు మనుష్యుడెట్లు అవుతాడు?
మృత్యుభయం వలన
12. జీవన్మృతుడెవరు?
దేవతలకూ, అతిథులకూ, పితృసేవకాదులకు పెట్టకుండా తినువాడు
13. భూమికంటే భారమైనది ఏది?
జనని
14. ఆకాశం కంటే పొడవైనది ఏది?
తండ్రి
15. గాలికంటే వేగమైనది ఏది?
మనస్సు
16. మానవునికి సజ్జనత్వం ఎలా వస్తుంది?
ఇతరులు తనపట్ల ఏ పని చేస్తే, ఏ మాట మాట్లాడితే తన మనస్సుకు బాధ కలుగుతుందో తాను ఇతరుల పట్ల కూడా ఆ మాటలు మాట్లాడకుండా ఎవడు ఉంటాడో అట్టివానికి సజ్జనత్వం వస్తుంది.
17. తృణం కంటే దట్టమైనది ఏది?
చింత
18. నిద్రలో కూడా కన్ను మూయనిది ఏది?
చేప
19. రాజ్యమేలేవాడు దైవత్వం ఎలా పొందుతాడు?
అస్త్రవిద్యచే
20. రాజ్యాధినేతకు సజ్జనత్వం ఎలా కలుగుతుంది?
యజ్ఞం చేయటం వలన
21. జన్మించియు ప్రాణం లేనిది?
గుడ్డు
22. రూపం ఉన్నా హృదయం లేనిదేది?
రాయి
23. మానవుడికి దుర్జనత్వం ఎలా వస్తుంది?
శరణుజొచ్చిన వారిని రక్షించకపోవడం వలన
24. ఎల్లప్పుడూ వేగం గలదేది?
నది
25. రైతుకి ఏది ముఖ్యం?
వాన
26. బాటసారికి, రోగికి, గృహస్థునకు, చనిపోయిన వారికి బంధువులెవ్వరు?
స్వార్థం, వైద్యుడు, శీలవతి అనుకూలవతి అయిన భార్య, సుకర్మ వరుసగా బంధువులు
27. ధర్మానికి ఆధారమేది?
దయదాక్షిణ్యం
28. కీర్తికి ఆశ్రయమేది?
దానం
29. దేవలోకానికి దారి ఏది?
సత్యం
30. సుఖానికి ఆధారం ఏది?
శీలం
31. మనిషికి దైవిక బంధువులెవరు?
భార్య/భర్త
32. మనిషికి ఆత్మ ఎవరు?
కుమారుడు
33. మానవునకు జీవనాధారమేది?
మేఘం
34. మనిషికి దేనివల్ల సంతసించును?
దానం
35. లాభాల్లో గొప్పది ఏది?
ఆరోగ్యం
36. సుఖాల్లో గొప్పది ఏది? 
జ. సంతోషం
37. ధర్మాల్లో ఉత్తమమైనది ఏది? 
జ. అహింస
38. దేనిని నిగ్రహిస్తే సంతోషం కలుగుతుంది? 
జ. మనస్సు
39. ఎవరితో సంధి శిధిలమవదు? 
జ. సజ్జనులతో
40. ఎల్లప్పుడూ తృప్తిగా పడియుండునదేది? 
జ. యాగకర్మ
41. లోకానికి దిక్కు ఎవరు? 
జ. సత్పురుషులు
42. అన్నోదకాలు వేనియందు ఉద్భవిస్తాయి? 
జ. భూమి, ఆకాశములందు
43. లోకాన్ని కప్పివున్నది ఏది? 
జ. అజ్ఞానం
44. శ్రాద్ధవిధికి సమయమేది? 
జ. బ్రాహ్మణుడు వచ్చినప్పుడు
45. మనిషి దేనిని విడచి స్వ్రజనాదరణీయుడు, శోకరహితుడు, ధనవంతుడు, సుఖవంతుడు అగును?
జ. వరుసగా గర్వం, క్రోధం, లోభం, తృష్ణ విడచినచో...
46. తపస్సు అంటే ఏమిటి? 
జ. తన వృత్తికుల ధర్మం ఆచరించడం
47. క్షమ అంటే ఏమిటి? 
జ. ద్వందాలు సహించడం
48. సిగ్గు అంటే ఏమిటి? 
జ. చేయరాని పనులంటే జడవడం
49. సర్వధనియనదగు వాడెవడు? 
జ. ప్రియాప్రియాలను సుఖ దుఃఖాలను సమంగా ఎంచువాడు
50. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? 
జ. మంచి చెడ్డల్ని గుర్తించగలగడం
51. దయ అంటే ఏమిటి? 
జ. ప్రాణులన్నింటి సుఖము కోరడం
52. అర్జవం అంటే ఏమిటి? 
జ. సదా సమభావం కలిగి ఉండటం
53. సోమరితనం అంటే ఏమిటి? 
జ. ధర్మకార్యములు చేయకుండుట
54. దుఃఖం అంటే ఏమిటి? 
జ. అజ్ఞానం కలిగి ఉండటం
55. ధైర్యం అంటే ఏమిటి? 
జ. ఇంద్రియ నిగ్రహం
56. స్నానం అంటే ఏమిటి? 
జ. మనస్సులో మాలిన్యం లేకుండా చేసుకోవడం
57. దానం అంటే ఏమిటి? 
జ. సమస్తప్రాణుల్ని రక్షించడం
58. పండితుడెవరు? 
జ. ధర్మం తెలిసినవాడు
59. మూర్ఖుడెవడు?
జ. ధర్మం తెలియక అడ్డంగా వాదించేవాడు
60. ఏది కాయం? 
జ. సంసారానికి కారణమైంది
61. అహంకారం అంటే ఏమిటి? 
జ. అజ్ఞానం
62. డంభం అంటే ఏమిటి?
జ. తన గొప్పతానే చెప్పుకోవటం
63. ధర్మం, అర్థం, కామం ఎక్కడ కలియును?
జ. తన భార్యలో, తన భర్తలో
64. నరకం అనుభవించే వారెవరు?
జ. ఆశపెట్టి దానం ఇవ్వనివాడు, వేదాల్ని, ధర్మ శాసా్త్రల్నీ, దేవతల్ని, పితృదేవతల్నీ, ద్వేషించేవాడూ, దానం చెయ్యనివాడు
65. బ్రాహ్మణత్వం ఇచ్చేది ఏది? 
జ. ప్రవర్తన మాత్రమే
66. మంచిగా మాట్లాడేవాడికి ఏమి దొరుకుతుంది?
జ. మైత్రి
67. ఆలోచించి పనిచేసేవాడు ఏమవుతాడు?
జ. అందరి ప్రశంసలు పొంది గొప్పవాడవుతాడు
68. ఎక్కువమంది మిత్రులు వున్నవాడు ఏమవుతాడు?
జ. సుఖపడతాడు
69. ఎవడు సంతోషంగా ఉంటాడు?
జ. అప్పులేనివాడు, తనకున్న దానిలో తిని తృప్తి చెందేవాడు
70. ఏది ఆశ్చర్యం?
జ. ప్రాణులు ప్రతిరోజూ మరణిస్తూ ఉండడం చూస్తూ మనిషి తానే శాశ్వతంగా ఈ భూమి మీద ఉండి పోతాననుకోవడం
71. లోకంలో అందరికన్నా ధనవంతుడెవరు?
జ. ప్రియయూ అప్రియయూ, సుఖమూ దుఃఖమూ మొదలైన వాటిని సమంగా చూసేవాడు
72. స్థితప్రజ్ఞుడని ఎవరిని అంటారు?
జ. నిందాస్తుతులందూ, శీతోష్ణాదులందు, కలిమి లేములందూ, సుఖదుఃఖాదులందూ సముడై, లభించిన దానితో సంతృప్తుడై అభిమానాన్ని విడిచి అరిషడ్వర్గాలను జయించి స్ధిరబుద్ధికలవాడై ఎవరైతే ఉంటాడో వానిని.