banner

కనకధారా స్త్రోత్రమ్


కనకధారా స్త్రోత్రమ్రచనఆది శంకరాచార్యవందే వందారు మందారమిందిరానంద కందలం

అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననమ్

అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ

భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ |

అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా
మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || 1 ||ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః

ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని |

మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా
సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవా యాః || 2 ||ఆమీలితాక్షమధిగ్యమ ముదా ముకుందమ్

ఆనందకందమనిమేషమనంగ తంత్రమ్ |

ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం
భూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనా యాః || 3 ||బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా

హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి |

కామప్రదా భగవతో‌పి కటాక్షమాలా
కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయా యాః || 4 ||కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః

ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ |

మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః
భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనా యాః || 5 ||ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్

మాంగల్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన |

మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్థం
మందాలసం మకరాలయ కన్యకా యాః || 6 ||విశ్వామరేంద్ర పద విభ్రమ దానదక్షమ్

ఆనందహేతురధికం మురవిద్విషో‌పి |

ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థం
ఇందీవరోదర సహోదరమిందిరా యాః || 7 ||ఇష్టా విశిష్టమతయోపి యయా దయార్ద్ర

దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభంతే |

దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదర దీప్తిరిష్టాం
పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కర విష్టరా యాః || 8 ||దద్యాద్దయాను పవనో ద్రవిణాంబుధారాం

అస్మిన్నకించన విహంగ శిశౌ విషణ్ణే |

దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం
నారాయణ ప్రణయినీ నయనాంబువాహః || 9 ||గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి

శాకంబరీతి శశిశేఖర వల్లభేతి |

సృష్టి స్థితి ప్రళయ కేళిషు సంస్థితాయై
తస్యై నమస్త్రిభువనైక గురోస్తరుణ్యై || 10 ||శ్రుత్యై నమో‌స్తు శుభకర్మ ఫలప్రసూత్యై

రత్యై నమో‌స్తు రమణీయ గుణార్ణవాయై |

శక్త్యై నమో‌స్తు శతపత్ర నికేతనాయై
పుష్ట్యై నమో‌స్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై || 11 ||నమో‌స్తు నాళీక నిభాననాయై

నమో‌స్తు దుగ్ధోదధి జన్మభూమ్యై |

నమో‌స్తు సోమామృత సోదరాయై
నమో‌స్తు నారాయణ వల్లభాయై || 12 ||నమో‌స్తు హేమాంబుజ పీఠికాయై

నమో‌స్తు భూమండల నాయికాయై |

నమో‌స్తు దేవాది దయాపరాయై
నమో‌స్తు శార్ంగాయుధ వల్లభాయై || 13 ||నమో‌స్తు దేవ్యై భృగునందనాయై

నమో‌స్తు విష్ణోరురసి స్థితాయై |

నమో‌స్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై
నమో‌స్తు దామోదర వల్లభాయై || 14 ||నమో‌స్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై

నమో‌స్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై |

నమో‌స్తు దేవాదిభిరర్చితాయై
నమో‌స్తు నందాత్మజ వల్లభాయై || 15 ||సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని

సామ్రాజ్య దానవిభవాని సరోరుహాక్షి |

త్వద్వందనాని దురితా హరణోద్యతాని
మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే || 16 ||యత్కటాక్ష సముపాసనా విధిః

సేవకస్య సకలార్థ సంపదః |

సంతనోతి వచనాంగ మానసైః
త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే || 17 ||సరసిజనిలయే సరోజహస్తే

ధవళతమాంశుక గంధమాల్యశోభే |

భగవతి హరివల్లభే మనోఙ్ఞే
త్రిభువనభూతికరీ ప్రసీదమహ్యమ్ || 18 ||దిగ్ఘస్తిభిః కనక కుంభముఖావసృష్ట

స్వర్వాహినీ విమలచారుజలాప్లుతాంగీమ్ |

ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీమశేష
లోకధినాథ గృహిణీమమృతాబ్ధిపుత్రీమ్ || 19 ||కమలే కమలాక్ష వల్లభే త్వం

కరుణాపూర తరంగితైరపాంగైః |

అవలోకయ మామకించనానాం
ప్రథమం పాత్రమకృతిమం దయాయాః || 20 ||దేవి ప్రసీద జగదీశ్వరి లోకమాతః

కళ్యాణగాత్రి కమలేక్షణ జీవనాథే |

దారిద్ర్యభీతిహృదయం శరణాగతం మాం
ఆలోకయ ప్రతిదినం సదయైరపాంగైః || 21 ||స్తువంతి యే స్తుతిభిరమీభిరన్వహం

త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్ |

గుణాధికా గురుతుర భాగ్య భాగినః
భవంతి తే భువి బుధ భావితాశయాః || 22 ||సువర్ణధారా స్తోత్రం యచ్ఛంకరాచార్య నిర్మితం

త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం కుబేరసమో భవేత్ ||