ఓ మనిషి నీకెంత ఆయుషు కావాలి?ఒక రోజు దేవుడు ఓ కుక్కని తయారు చేసాడు.

దేవుడు అన్నాడు: రోజంతా ఇంటి ముందు కూర్చో.
ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు వస్తే అరువు.
నేను నీకు 20 ఏళ్ళు ఆయుషుని ఇస్తాను.

కుక్క: స్వామి ఇదేమి బాలేదు… నేను అన్ని
ఏళ్ళు అరవలెను. కాబట్టి ఇదుగో 10 ఏళ్ళు నీకు తిరిగి  ఇచ్చే స్తాను . 10 ఏళ్ళు మాత్రమే అరుస్తాను సరేనా !
దేవుడు: సరే..

ఆ తర్వాతి రోజు దేవుడు ఒక కోతి ని తయారు చేసాడు.

దేవుడు: నీ కోతి చేష్టలు చేస్తూ జనాల్ని సంతోష పరుచు.
నీకు 20 ఏళ్ళు ఆయుషు ఇస్తున్నాను.
కోతి: ఏంటి  !! కోతి చేష్టలు 20 ఏళ్ళ ! అమ్మో! కుక్క తన 10 ఏళ్ళు నీకు ఇచ్చింది గా ! నేను అలాగే ఇస్తాను.
దేవుడు  : సరే…

మరుసటి రోజు దేవుడు మరల ఒక ఆవుని తయారు చేసి.. 

నువ్వు రైతుతో పాటు పొలానికి వెళ్లి రోజంతా
 ఎండలో కష్టపడి  సాయత్రం పాలు ఇస్తూ,  రైతుకి సహాయం చేయి. నీకు 60 ఏళ్ళు ఆయుషు ఇస్తునాను అన్నాడు. 
ఆవు: 60 ఏళ్ళు ఈ గొడ్డు చాకిరీ నేను చేయలేను.
నాకు కూడా 20 ఏళ్ళు ఇచ్చి, మిగతా 40 ఏళ్ళు నువ్వే తీసుకో…
దేవుడు: సరే అన్నాడు. 

తర్వాత రోజు దేవుడు మనిషి ని తయారు చేసాడు.

దేవుడు మనిషితో అన్నాడు ..  తిను, తాగు , ఆడుకో, పెళ్లి చేసుకో, నీ జీవితాన్ని ఆనందించు..  నేను నీకు 20 ఏళ్ళు ఆయుషుని ఇస్తున్నాను.

మనిషి: ఏంటి?! 20 ఏళ్లే నా?!! చూడు , నా 20 ఏళ్ళు తో పాటు ఆవు నీకు ఇచ్చిన 40,  కోతి మరియు కుక్కకి ఇచ్చిన  10 +10 మొత్తం  80 ఏళ్ళు కావాలి అన్నాడు. 

దేవుడు: సరే…

అందుకే మొదట 20 ఏళ్ళు మనిషి తింటున్నాడు,
నిద్రపోతున్నాడు, ఆడుకుంటున్నాడు, ఆనందిస్తున్నాడు.. 

తరవాత 40 ఏళ్ళు ఆవు చేస్తున్నట్లు ..  తన కుటుంబానికి
సహాయం చేయటానికి గొడ్డు చాకిరీ చేస్తున్నాడు.

 ఆ తర్వాత 10 ఏళ్ళు  కోతి చేష్టలు చేస్తూ తన మనవల్లు , మనవరాల్లని నవ్విస్తున్నాడు.. 

తరవాత 10 ఏళ్ళు ....ఇంటి ముందు కూర్చొని కాపలా ఉంటూ 
 వచ్చే పోయే వాళ్ళని అరుస్తుంటాడు. కుక్కలాగా .. 

ఇంతేనా  మనిషి జీవితం?